ساعت دیجیتال و تاریخ جاری

این ابزار را نشان می دهد تاریخ جاری (روز ، ماه ، سال) ، و یک ساعت دیجیتال (ساعت ، دقیقه ، ثانیه).


کپی و سپس چسباندن کد زیر را که در آن شما می خواهم برای نشان دادن این ابزار.
<script src="http://www.gmodules.com/ig/ifr?url=http://hosting.gmodules.com/ig/gadgets/file/111259497102996937704/All_some_DClock_vs2A.xml&amp;up_LimbiPref=fa&amp;up_Colors=mr&amp;synd=open&amp;w=339&amp;h=286&amp;title=Multi+Lingual+%2F+Colors+Digital+Clock&amp;border=%23ffffff%7C3px%2C1px+solid+%23999999&amp;output=js"></script>

آن را می خواهم در مثال زیر ظاهر می شود. شما می توانید عرض (عرض) و ارتفاع (در ساعت) به صفحه خود را بهتر مناسب تغییر دهید.
If there is a Gadget you would like to see published here, Please send a short description:

Send Message Here.

Others also enjoyed :No comments:

Post a Comment